Uznání dluhu dle občanského zákoníku

Uznání dluhu co do důvodu a výše podle občanského zákoníku 
a dohoda o splátkovém kalendáři

 

 

Petra Havránková
bytem Pražská 123, 547 01 Náchod
r.č.: 890811/4589
(dále jen „věřitel")

 

Petr Jedlička
r.č.: 800707/7707, bytem Václavské náměstí 2, Praha 1, 110 00
(dále jen „dlužník")

uzavřeli dne 20.9.2010 tuto smlouvu o uznání dluhu co do důvodu a výše dle občanského zákoníku a dohodu o splátkovém kalendáři:

 

I. Uznání závazku co do důvodu a výše
Dlužník Petra Havránková uznává svůj dluh ve výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) ze dne 1.1.2008, který byl půjčkou na koupi automobilu, od pana Petra Jedličky a uznává, že tento dluh zaplatí a uznává, že tato dlužná částka dosud nebyla ani z části splacena a dluh trvá v plné výši . Kopie této smlouvy o půjčce ze dne 1.1.2008 je přílohou této smlouvy.

 

 

II. Splátkový kalendář
Dlužník se zavazuje, že svůj dluh věřiteli splní, a to v následujících termínech:

 

1. splátka dne 1.11.2010 ve výši 80.000 Kč
2. splátka dne 1.12.2010 ve výši 60.000 Kč
3. splátka dne 1.1.2011 ve výši 60.000 Kč

Splátky závazku budou poukazovány na účet vedený u Komerční Banky a.s. č.ú. 2304-230485/0100 nebo proti podpisu v hotovosti. 
 
III. Smluvní pokuta
V případě, že se dlužník dostane do prodlení, je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky ode dne prodlení až do zaplacení. Smluvní pokuta je splatná následujícího dne po jejím vzniku.

 

 

IV.

Strany si smlouvu přečetly a potvrzují podpisy , že jí porozuměly a že s ní souhlasí. Tato smlouva má 2 vyhotovení, každá ze stran obdrží po jednom.

 

 

V Praze dne 20.9.2010

 

 

Podpisy

 

Právní komentář:


Uznání dluhu co do důvodu i výše vypůsobí desetiletou promlčecí lhůtu, běžící ode dne uznání. Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, vypůsobí takovéto uznání vyvratitelnou právní domněnku existence závazku (dluhu). U promlčeného dluhu však vzniká právní domněnka existence závazku pouze v případě, že uznávající věděl otom, že je dluh promlčen.

Z judikatury:

"písemná forma, příslib zaplacení dluhu a specifikace dluhu uvedením jeho důvodu a výše ještě nečiní z právního úkonu uznávací prohlášení, pokud není podloženo též vůlí jednající osoby směřující ke vzniku práv či povinností vyplývajících z § 110 odst. 1, příp. § 558 ObčZ"

 

 

§ 110

(1) Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného
orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle
rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu
i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li
však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí
této lhůty.

(2) Stejná promlčecí doba platí i pro jednotlivé splátky, na něž bylo
plnění v rozhodnutí nebo v uznání práva rozloženo; promlčecí doba u
jednotlivých splátek počíná ode dne jejich splatnosti. Stane-li se
nesplněním některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet
desetiletá promlčecí doba od splatnosti nesplněné splátky.

(3) Úroky a opětující se plnění se promlčují ve třech letech; jde-li
však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato
promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž
splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání.


§ 521

Dojde-li k dohodě o tom, že bude ve splátkách plněn dluh již splatný a chce-li věřitel, aby dlužník ve splátkách plnil i úroky z prodlení, musí to být výslovně dohodnuto.


§ 548
(3) Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli, jen když s ním
vysloví souhlas.


§ 558 Uznání dluhu

Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše,
má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové
uznání tento právní následek jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho
promlčení.


§ 565

Jde-li o plnění ve splátkách, může věřitel žádat o zaplacení celé pohledávky pro nesplnění některé splátky, jen bylo-li to dohodnuto nebo v rozhodnutí určeno. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.

EnergetickyStitekBudovy.cz - webový portál o energetických štítcích budov a průkazech energetické náročnosti budovyPENB. Potřebujete zhotovit energetický průkaz pro váš rodinný nebo bytový dům? Na těchto stránkách se dozvíte všechny potřebné a důležité informace a energetický štítek si můžete objednat online!

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty. Medailonky úspěšných podnikatelů, byznysmenů a finančníků, kteří hýbou světem. Finanční kalkulačky a výpočty všech důležitých ekonomických veličin. Mzdy, důchody a dávky.