Exekuce registr

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí především umožňuje zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd. Centrální evidence exekucí však neobsahuje údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami podle jiných předpisů než podle exekučního řádu.

Centrální evidence exekucí, kterou dle § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále jen „e. ř.“), vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky, je dálkově přístupný veřejný seznam, do kterého zapisují soudní exekutoři po uplynutí 30 denní lhůty k dobrovolnému plnění, určené ke splnění vymáhané povinnosti,
 
a)       vyrozumění o zahájení exekuce
b)       pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce
c)       dražební vyhlášky (viz sekce Portál dražeb)
d)       oznámení dražebního roku (viz sekce Portál dražeb)
 
Postup pro zápis a výmaz údajů v CEE a pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.
 
Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce. Zápis údajů z rozhodnutí o zastavení a odkladu exekuce se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí. Zápis ostatních údajů do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl.
 
Změny údajů zapisovaných do evidence provádí exekutor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.
 
Exekutor je povinen odstranit z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.
 
Webové stránky centrální evidence exekucí je možno nalézt na adrese:
 
 
Tato služba je zpoplatněna. Exekutorská komora České republiky rovněž vydá na žádost výpis z Centrální evidence exekucí nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci exekucí není zapsán. Výpis a potvrzení jsou veřejnými listinami prokazující stav evidovaný v Centrální evidenci exekucí k okamžiku, který je na nich uveden.
Zdroj: Exekutorská komora ČR

EnergetickyStitekBudovy.cz - webový portál o energetických štítcích budov a průkazech energetické náročnosti budovyPENB. Potřebujete zhotovit energetický průkaz pro váš rodinný nebo bytový dům? Na těchto stránkách se dozvíte všechny potřebné a důležité informace a energetický štítek si můžete objednat online!

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz! Dále portál nabízí nezávislé recenze a srovnání půjček a úvěrů, hypoték, energií, tarifů, profily a medailonky firem a společností ze všech oblastí trhu! V neposlední řadě se detailně zaměřuje na problematiku EET (Elektronická evidence tržeb) - porovnává a recenzuje poskytovatele EET řešení a jejich nabízené služby a produkty. Medailonky úspěšných podnikatelů, byznysmenů a finančníků, kteří hýbou světem. Finanční kalkulačky a výpočty všech důležitých ekonomických veličin. Mzdy, důchody a dávky.